Középiskolás program

A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja az országban egyedülálló módon ingyenes internetes társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal tehetségek számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt. A képzésben részt vevő középiskolások tudományos igényű tanulmányok segítségével ismerkedhetnek meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági problémáival. Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos korú fiatalokból álló, intelligens közösségnek, amelynek rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük tágulására.

A képzés teljes időtartama négy félév, amelyek közül bármelyik önállóan is elvégezhető. A választott kurzusok sorrendjéről a Programra felvett diákok szabadon dönthetnek.

 

Elméleti kurzusok:

1. modern kori történelem
2. társadalmi tanulmányok
3. közgazdaságtan
4. nemzetközi kapcsolatok

Elméleti képzésünk mellett, szombatonként rendezett programjaink kiváló lehetőséget teremtenek a kommunikációs képességek fejlődésére. Trénereink segítségével diákjaink különböző gyakorlati képzéseken vehetnek részt kiscsoportos formában.

 

Tréningek:

1. általános kommunikációs tréning
2. érveléstechnikai tréning
3. prezentációs tréning
4. szervezés és vezetéselmélet, csoportdinamika tréning stb.

A részvétel teljesen ingyenes.

 

A képzés célja

 

A Collegium középiskolás programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek. Társaikhoz képest jelentős előnyhöz jutnak az érettségi és felvételi vizsgáik sikeres letételéhez, illetve nagyobb eséllyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe.

 

Felkészülési lehetőséget biztosít olyan diákok számára, akik már tudják, hogy a jövőben a magyar közélet szempontjából jelentős alkalmazott társadalomtudományokkal (jog, közgazdaságtan, business, diplomácia, nemzetközi kapcsolatok, egyéb bölcseleti tudományágak) kívánnak foglalkozni.

tömeg.JPG

 

 

 

A képzés előnyei

A Collegium egyedülálló középiskolás programja a távoktatás és az elektronikus tanulás (az ún. e-learning) legelőnyösebb tulajdonságait egyesíti. A résztvevő diákok az alábbi előnyöket élvezik:

  • a gimnáziumban nem oktatott ismereteket sajátítanak el
  • történelem tárgyi tudásuk bővül
  • pályaválasztásuk tudatosabbá válik
  • jelentős magyar szaktekintélyekkel köthetnek személyes ismeretséget
  • segítséget kapnak az emelt szintű történelem érettségi vizsga sikeresebb letételéhez
  • begyakorolják az új típusú tesztfeladatokat
  • megtanulják, hogyan osszák be a rendelkezésre álló időt vizsgaszituációban
  • felkészülnek az önállóan végzendő egyetemi stúdiumokra, az értő tanulásra
  • felhasználóként megtanulják az e-learning rendszerek alkalmazását
  • nagyobb eséllyel felvételizhetnek egyetemi képzésünkre

A képzés menete

A képzésben részt vevő diákok a Collegium elektronikus oktatási környezetében (e-learning oldalán) saját belépő kódot és profilt kapnak. A rendszerben heti rendszerességgel juthatnak hozzá a feldolgozandó tananyaghoz, amely többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember számukra is érthető, feldolgozható szövege.

A kapott anyag akár a monitoron is elolvasható, de szép formátumban ki is nyomtatható. Az egy héten elolvasandó anyag mennyisége átlagosan huszonöt oldal. Modern kori történelemből a heti anyag tíz oldallal hosszabb, hiszen e tantárgyban a tanulók már rendelkeznek háttértudással, így az anyagot gyorsabban fel tudják dolgozni.

A diákok a források önálló megértésének sikerességét önellenőrző kérdések és automatikusan kijavításra kerülő tesztek segítségével ellenőrizhetik.

A négy tematikus félév mindegyike tizenkét hétből áll, képzésünk kezdő és záró időpontját úgy alakítottuk ki, hogy tanévkezdéskor és a (fél)év zárásakor ne terhelje a diákokat. Az időkorlátos tesztek megírására háromhetente kerül sor, a kérdések az előzőleg kiadott három hét tananyagára vonatkoznak. Így egy témakörből összesen négy tesztet kell megírni. Három teszt legalább 51%-os, vagy két teszt legalább 76%-os megírása esetén az adott félévet a Collegium Tanulmányi Bizottsága már elfogadottnak tekinti, de természetesen minden résztvevőt az összes teszt megírására ösztönzi.

A diákok hathetente Budapesten, a Collegium épületében személyesen is találkoznak egymással, illetve tanáraikkal. Gyakorlati szakemberek által tartott, az adott félév témájához kapcsolódó előadáson vesznek részt, illetve bekapcsolódhatnak egyéb szakmai jellegű programokba, pályaorientációs beszélgetésekbe.

A Collegium a rászorulók utazási költségeit, kérésre, részben vagy egészben megtéríti.